جواب نگارش چهارم صفحه 99 مدرسه ی هوشمند

صفحه99

پاسخ هر سؤال را در خانه ی خود در جدول بنويسيد.

پ م س خ د ک ا م ر ق
ا ن خ و ی و ب ه ی د
س ت ت ر و ت و ر ا ر
خ ظ ش ا ا ر م ض ت
ر ی ر ه ی ا ی م
د ح د ا ن
ا ر ت د
ن ی
دکمه بازگشت به بالا