جواب نگارش چهارم صفحه 97 مدرسه ی هوشمند

صفحه97

1-مانند نمونه كامل كنيد.

دقّت

د:دانشمند

ق:قهرمان

ت:تحقیق

حالت:

ح:حوصله

ا:آسایش

ل:لواشک

ت:تاج گذاری

فضا:

ف:فصل

ض:ضربه

2-با توجه به متن درس،جاهاي خالی را پر كنيد. 

ریاضی دانان-یادگیری-اتّفاقات-عشق

دکمه بازگشت به بالا