جواب نگارش چهارم صفحه 96 مدرسه ی هوشمند

نگارش چهارم صفحه96

1-ده كلمه كه به نظر شما مهم اند از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

منتظر-معلّق-خلاصه-عجیب و غریب-لحظه

فیلسوفان-علامت-فضا-ریاضی-دانش اندوزی

2-زير شكل صحيح كلمه هاي داخل كمانک،خط بكشيد.

جهل-می گذرانید-غریب

3-نمودار جمله های زير را رسم كنيد.

دوستم توپ را از فروشنده گرفت.

گرفت
دوستم توپ را  از فروشنده

مسعود گل را از گل فروشی خرید.

خرید
مسعود گل را از گل فروشی
دکمه بازگشت به بالا