جواب نگارش چهارم صفحه 89 شیر و موش

صفحه89

1- با توجه به راهنمایی های كنار هر رديف، كلمه های مناسب را از متن درس پيدا كنيد و
بنويسيد.

کلمه هایی که «حـ ح» دارند.

وحوش-رحم-حاصل-حول و حوش-حال

کلمه هایی که «فـ ف» دارند.

خفته-آشفته-گرفت-رفتار-گرفتار-افتاد-مغفرت-اتّفاقا-دریافت-بشتافت

کلمه هایی که «سـ س» دارند.

دست-خواست-لوس-هراس-التماس-است-سه-سر

کلمه هایی که «غـ ـغـ غ» دارند.

مغفرت-غازی-متغیّر

کلمه هایی که «صـ ص» دارند.

حاصل-صید-صیّاد-خلاص

کلمه هایی که «ر» دارند.

مغفرت-متغیّر-هراس-سر-گرفت-رفتار-گرفتار-دریافت-رحم-کار-چار

دکمه بازگشت به بالا