آخرین خبرها

جواب نگارش چهارم صفحه 88 شیر و موش

صفحه88

2-مانند نمونه كلمه هايی را از متن پيدا كنيد كه آهنگ آنها مانند واژه ی نوشته شده باشد.

گاز،باز

گوش،موش

شیر،گیر

غازی،بازی

3-متني بنويسيد كه حداقل چهار كلمه از كلمه های زير در آن به كار رود.

آزاده با شادی فراوان و لبخند زیبایی که بر روی لبش نقش بسته بود،به سرعت از چمن زارها و گل زارها می گذشت.او برای اینکه طولانی بودن مسیر کمتر به چشم بیاید برای خودش آواز می خواند.بعد از مدهتی به  گندم زاری رسید که در زمان بچگی هنگام عبور از آن با دسته ای سگ وحشی مواجه شده بود. همین موضوع کمی ترس و نگرانی را به وجود او انداخت.بنابراین چشم هایش را بست و با سرعت فراوان به سمت نی زار آن طرف رود دوید.

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …