جواب نگارش چهارم صفحه 87 شیر و موش

نگارش چهارم صفحه87

1-هر گروه از کلمه های زیر را به طور مناسب ترکیب کنید و در جدول قرار دهید.

ترکیب با «ـِ»

موشِ بازیگوش

شاهِ وحوش

روزِ دگر

ترکیب با«یِ»

پنجه ی صیّاد

کلّه ی موش

بیشه ی خفته

دکمه بازگشت به بالا