جواب نگارش چهارم صفحه 83 ادب از که آموختی؟

صفحه83

در جدول زير،يك كلمه با كلمه های دیگر فرق دارد. آيا ميتوانيد آن را پيدا كنيد؟

عالم-بی عمل-زنبور-بی عسل-ماند

دکمه بازگشت به بالا