جواب نگارش چهارم صفحه 81 ادب از که آموختی؟

نگارش چهارم صفحه81

2-مانند نمونه،كلمه هايی را كه در يك گروه قرار دارند،دسته بندي كنيد.

ادب،آداب،مؤدّب

عالم،علم،معلوم

معطّر-عطر-عطّار

ناظر،منظور،نظر

3-نمودار جمله های زير را رسم كنيد.

سعيد گل را چيد.

چید
سعید گل را

مریم داستان را خواند.

خواند
مریم  داستان را

مادرم غذا را پخت.

پخت
مادرم غذا را
دکمه بازگشت به بالا