جواب نگارش چهارم صفحه 8 آفریدگار زیبایی

نگارش چهارم صفحه 8

1-سه جمله از متن را که در آن ها کلمه ی«پاییز»به کار رفته است،بنویسید.

روزی بهار،تابستان،پاییز و زمستان باهم گفت و گو می کردند.

پاییز برای کار خود،رنگ های آتشین انتخاب کرد.

خورشید به تصویرهای نقّاشی پاییز نگاه کرد.

2- هشت کلمه از متن درس بنویسید که ارزش املایی دارند.

تصمیم-صنوبر-پذیرفت-تصویر-طبیعت-صحبت-منظره-صورتی

دکمه بازگشت به بالا