جواب نگارش چهارم صفحه 79 لطف حق

صفحه79

ب)از متن«قدم يازدهم» و «انتظار»  جمله هایی را كه مفهوم آنها با كلمه های «سپس» و«بعد» به هم وصل شده است، پيدا كنيد و بنويسيد.

نرگس آب پاش را بر می دارد و پر از آب می کند؛بعد به طرف من می آید.نگاهش مهربانانه روی من می لغزد؛سپس با اندوه می گوید.

شیر کوچولو خیلی زود یاد گرفت که بعد از قدم دهم دیگر جلو نرود.

برای مادر شیر کوچولو آب و غذا می گذاشت؛بعد هم در قفس را می بست و می رفت.

شیر کوچولو از لای در بیرون را تماشا کرد؛بعد پایش را از قفس بیرون گذاشت.

چشم های خواب آلودش را مالید؛بعد،ده قدم دوید.

دکمه بازگشت به بالا