جواب نگارش چهارم صفحه 78 لطف حق

صفحه78

2-حروف اين كلمات را در جدول رنگ بزنيد؛ سپس با حروف باقيمانده،یک كلمه ی معنادار بنويسيد كه در درس آمده باشد. 

ا ب* پ* ت*   ج* چ* ح*
خ* د*   ر*     س* ش*
    ط   ع* غ ف* ق*
ک* گ* ل* م* ن و* ه* ی

 

 

کلمه: طغیان

دکمه بازگشت به بالا