آخرین خبرها

جواب نگارش چهارم صفحه 77 لطف حق

صفحه77

3-هر يک از كلمه های زير را در جای خالي مناسب بنويسيد.

لبالب-سراسر-گرداگرد-دمادم

1-متن زير را با استفاده از كلمه های داده شده،كامل كنيد.

ربّ جلیل-اندوه-عدل-طغیان

2-كلمه های جدول را از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

لطف

مهر

منزل

سیلاب

بی ناخدای

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …