جواب نگارش چهارم صفحه 76 لطف حق

نگارش چهارم صفحه76

1-با توجه به جای نشانه های هر کلمه،مانند نمونه کلمه بسازید.

منزل:

م:مادر

ن:سنگر

ز:آرزو

ل:جلیل

توفان:

ت:تیراندازی

و:صورت

ف:تصفیه

ا:ارباب

ن:باران

2-كلمه هایی را كه يكي از نشانه های «ه» و «ح» دارند از متن درس پيدا كنید و بنويسيد.

حق-ساحل-حسرت-نگاه-بی گناه-رهی-وحی-رهرو-مهر-تنها-بنده پروری-سطح-گاهواره-دایه-حکم-می دهیم-به-رودها-شیوه-گفته-وحی-چه-آنچه-نه

دکمه بازگشت به بالا