آخرین خبرها

جواب نگارش چهارم صفحه 74 اتّفاق ساده

صفحه74

موضوع بندهای دوم تا پنجم را بنویسید.

بند دوم:

طبیعت زیبای بهار-میوه های بهاری-گل های رنگارنگ

بند سوم:

میوه های لذیذ تابستان

بند چهارم:

رنگ برگ درختان مختلف در پاییز

بند پنجم:

سفیدی و برف زمستان

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …