جواب نگارش چهارم صفحه 73 اتّفاق ساده

صفحه73

1-کلمه ی«او» در سطر سوم به چه کسی اشاره دارد؟

امیر نوح ساسانی

2-چرا نویسنده در سطر دوم کلمه ی«اما»را به کار برده است؟

دو جمله را که تا حدودی معنیشان ضد هم است را به هم پیوند داده است.

3-چرا ویسنده در سطر چهارم«و»را به کار برده است؟

دو جمله را به هم وصل کرده است.

4-این داستان دو پیام مهم داشت.آن دو پیام چه بود؟

علم فراوان بوعلی-ارزش بیشتر علم و دانش نسبت به مال و ثروت

5-به نظر شما بهترین عنوان برای این داستان چیست؟چرا؟

گنج علم- ارزش علم در حدی است که بوعلی خواندن کتاب و کسب علم را به ثروت و دارایی ترجیح می دهد.بنابراین می توان آن را به گنج تشبیه کرد.

دکمه بازگشت به بالا