جواب نگارش چهارم صفحه 72 اتّفاق ساده

صفحه72

2-در هر ستون به جای حرف اول،دوم و سوم کلمه ی «موش»،یک حرف جدید بنویس تا کلمه های معناداری ساخته شود.

گوش

دوش

شوش

جوش

ماش

میش

مکش

منش

مور

موز

موم

موی

دکمه بازگشت به بالا