آخرین خبرها

جواب نگارش چهارم صفحه 72 اتّفاق ساده

صفحه72

2-در هر ستون به جای حرف اول،دوم و سوم کلمه ی «موش»،یک حرف جدید بنویس تا کلمه های معناداری ساخته شود.

گوش

دوش

شوش

جوش

ماش

میش

مکش

منش

مور

موز

موم

موی

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …