جواب نگارش چهارم صفحه 71 اتّفاق ساده

صفحه71

1-ابتدا حروف کلمه ی نوشته شده را جدا کنید؛سپس مانند نمونه برای هر حرف،دو کلمه بنویسید.

قطره:ق ط ر ه

ق:مقرّرات-اتّفاق

ط:خاطره-خطر

ر:مصرف-تصرّف

ه:ماشه-مهارت

2-پانزده کلمه ی جدید که در کتاب«مطالعات اجتماعی» خوانده اید، بنویسید.

فعّالیت-مذهبی-عزاداری-اطّلاعات-غلبه-عطا-عقیده هگمتانه-دیااِکو-چاپارخانه-پاسارگاد-سلوکیان-جلگه-مقدونی امپراتوری-اردشیر-طاق بستان-سنگ نگاره-مراتع-بلوط

دکمه بازگشت به بالا