آخرین خبرها

جواب نگارش چهارم صفحه 70 اتّفاق ساده

صفحه70

2-با توجه به متن درس،کلمه های دو نقطه ای را پیدا کنید و بنویسید.

باران-برف-ظرف-خوب-جبهه-خواند-دست

سایه-قرار-بلند-یک-قطره-تگرگ-خانه

3-نمودار جمله های زیر را رسم کنید.

حکیم دانا اندیشید.

اندیشید
حکیم دانا

دختر کوچولو خوابید.

خوابید
دختر کوچولو

معلّم مهربانم خندید.

خندید
معلّم مهربانم

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …