جواب نگارش چهارم صفحه 70 اتّفاق ساده

صفحه70

2-با توجه به متن درس،کلمه های دو نقطه ای را پیدا کنید و بنویسید.

باران-برف-ظرف-خوب-جبهه-خواند-دست

سایه-قرار-بلند-یک-قطره-تگرگ-خانه

3-نمودار جمله های زیر را رسم کنید.

حکیم دانا اندیشید.

اندیشید
حکیم دانا

دختر کوچولو خوابید.

خوابید
دختر کوچولو

معلّم مهربانم خندید.

خندید
معلّم مهربانم
دکمه بازگشت به بالا