جواب نگارش چهارم صفحه 69 اتّفاق ساده

نگارش چهارم صفحه 69

1-کلمه های را که آخر آنها صدای /ه/ است در متن درس پیدا کنید و بنویسید.

شیشه-نوشته-پروانه-جبهه-نامه-همیشه

سایه-قطره-خانه-ساده-شانه

دکمه بازگشت به بالا