جواب نگارش چهارم صفحه 66 فرمانده دل ها

صفحه66

2-در جدول زیر یک کلمه با کلمه های دیگر فرق دارد،آیا می توانید آن را پیدا کنید؟    می رفت

دکمه بازگشت به بالا