جواب نگارش چهارم صفحه 65 فرمانده دل ها

صفحه65

1-بند سوم را با دقت بخوانید کلمه هایی که صدای«ز» دارند را پیدا کنید و بنویسید.

روزها-متجاوزان-مظلوم-آزادی-آرزو-رزمندگان-آماده سازی-ضربه-تسخیرناپذیر-فضا

اکنون کلمه های نوشته شده را با توجه به شکل های مختلف صدای«ز» دسته بندی کنید.

ز:روزها-متجاوزان-آزادی-آرزو-رزمندگان-آماده سازی

ظ:مظلوم

ضـ:ضربه-فضا

ذ:تسخیرناپذیر

2-با توجه به متن درس،کلمه های پنهان شده در جدول را پید کنید و بنویسید.

 

د م ر خ ص ی
ت س و ص ف ن
ج ر چ گ ط ا
ع م چ ا ش ب
م ق ذ ی ل ذ
ل ا ف ت ح ی
ی ب و ص غ ر
ا ل ژ ر ی ک
ت ه ع ف ث پ
م ظ ل و م ض

مرخصی

عملیات

مقابله

تصرف

مظلوم

 

دکمه بازگشت به بالا