جواب نگارش چهارم صفحه 64 فرمانده دل ها

نگارش چهارم صفحه64

2-کلمه هایی را که در متن درس وجود دارد،پیدا کنید و یک بار از روی آنها بنویسید.

نفوذ-مقابله-شجاعت-بی وقفه-وحشت-سقّا-سقوط

3-با هر یک از کلمه های زیر یک جمله ی جدید و مناسب بنویسید.

وصف ناپذیر: شور وصف ناپذیری وجود مرا فرا گرفته بود.

تسخیر ناپذیر: اراده ی تسخیرناپذیر او تعجّب شیطان را برانگیخته بود.

خستگی ناپذیر: رضا پسری خستگی ناپذیر است و همین به موفّقیّت او کمک می کند.

دکمه بازگشت به بالا