جواب نگارش چهارم صفحه 62 باغچه ی اطفال

صفحه62

متن بالا از چند بند تشکیل شده است؟ بنویسید هر بند درباره ی چه چیزی بود؟

سه بند

بند اول: دشواری های موجود برای پرستوها در آغاز پاییز و کوچ آنها

بند دوم: نحوه ی کوچ پرستوها

بند سوم:خطرات موجود در هنگام کوچ پرستوها

موضوع کلی متن چیست؟

کوچ پرستوها

دکمه بازگشت به بالا