جواب نگارش چهارم صفحه 60 باغچه ی اطفال

صفحه60

2-در متن درس،کلمه هایی را پیدا کنید که با نشانه های داخل بادبادک آغاز می شوند؛آنها را در دنباله های بادبادک بنویسید.

س

سرد-سال-سختی-ساختن-سرمشق

ک

کودک-کنجکاو-کتاب-کاغذ-کوه

دکمه بازگشت به بالا