جواب نگارش چهارم صفحه 59 باغچه ی اطفال

صفحه59

1-با توجه به متن درس،کلمه هایی که حروف زیر را دارند،پیدا کنید و بنویسید

قـ ق

نقّاشی-عشق-قطعه-منقل-وقت-اتاق-طاق-قفقاز-قنّادی-رونق-شوق-اقامت-ذوق-قریحه-مقصود-قبول-سرمشق

عـ ـعـ ـع ع

اعتماد-اختراع-ابداع-طبع-اجتماع-فعّالیت-معلّم-شعله-عاجز-تعطیل-عشق-شعر-قطعه

2-پنج جمله از متن درس را که به نظرتان جالب است،بنویسید.

قطعه زغالی از کنار منقل کرسی بیرون آوردم و با آن،شعرم را بر دیوار نوشتم.

پدرم در ساختن طاق مسجد و گج بری استاد بود.

من که در شعله فروزان خدمت به مردم و میهن می سوختم.

دریافتم که کودکان تبریز پیش از رفتن به مدرسه یا در کوچه و بازار سرگردانند یا آتش ذوق و قریحه ی آنها در کنج خانه ها خاموش می شود.

روزها و شب های بسیاری را در کار ابداع الفبای ویژه ی ناشنوایان گذراندم.

دکمه بازگشت به بالا