جواب نگارش چهارم صفحه 46 مهمان شهر ما

صفحه 46

2-در جدول زیر هر کلمه با نشانه ی آخر کلمه ی قبل شروع می شود. با کمک کلمه های درس این کار را ادامه دهید و جدول را کامل کنید.

1- سیل   2-لا به لا    3-آماده   4-همه   5-هنوز   6-زود   7-دوست   8-تند

دکمه بازگشت به بالا