آخرین خبرها

جواب نگارش چهارم صفحه 45 مهمان شهر ما

صفحه 45

1-کلمه ی موردنظر در هر بخش را پیدا کنید و بنویسید.

الف)حضور

ب)جمعیّت

2-جمله های زیر را با کلمه مناسب،تکمیل کنید.

استقبال-هجوم-مشتاقانه

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …