آخرین خبرها

جواب نگارش چهارم صفحه 44 مهمان شهر ما

نگارش چهارم صفحه 44

1-ابتدا حروف جاافتاده را با مراجعه به متن درس بنویسید؛سپس آنها را به ترتیب حروف الفبا مرتّب کنید.

نشاط-خوشحال-انتظار-غوغا-چهره-پاکیزه-همهمه

انتظار-پاکیزه-چهره-خوشحال-غوغا-نشاط-همهمه

2-جدول زیر را با توجه به متن درس کامل کنید.

حرف کلمه
ط نشاط-فقط-طرف-طلوع-خاطر-طول
صـ ص خلاصه-صدا-صبح-صورت-صبر-صف
ظ انتظار-لحظه-منظّم

3-یک متن بنویسید و سه تا از کلمه های زیر را در آن به کار ببرید.

پسرک خود پسند،قدم هایش را به شکل خاصی بر می داشت و به سمت مدرسه حرکت می کرد.هم کلاسی هایش شتابان از کنار او می گذشتند و او بی توجه به آنان با خودکاری که در داشت ور می رفت.معلّم از پشت سر به او رسید دست خود را روی شانه پسر گذاشت و گفت:«پسرم خودبینی و تکبر آفت جان آدم است. سعی کن این ویژگی نامناسب را از خودت دور کنی.»

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …