جواب نگارش چهارم صفحه 36 رهایی از قفس

صفحه36

الف)بند زیر را با دقت بخوانید و جمله ی موضوع آن را بنویسید. موضوع کلی و موضوع کوچک تر جمله ی موضوع را مشخص کنید.

جمله ی موضوع:استخر بسیار زیبا بود.

موضوع کلی:استخر

موضوع کوچک تر:زیبایی  استخر

ب)یک بند توصیفی درباره ی«مادر» بنویسید. به این فکر کنید که مادر شبیه چیست.

دستان مادر همچون نسیمی مهربان که گل ها و گیاهان را نوازش می کند،با مهر و لطافت فراوان بر سر فرزندش کشیده می شود. مادر،این فرشته الهی برای تربیت هر چه بهتر فرزندش حاضر است عمر خود را نیز فدا کند.بخشندگی و لطف مادر را می توان مثل خورشید دانست که بی هیچ چشم داشتی گرمای وجودش را در اختیار فرزندش قرار می دهد.

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …