جواب نگارش چهارم صفحه 36 رهایی از قفس

صفحه36

الف)بند زیر را با دقت بخوانید و جمله ی موضوع آن را بنویسید. موضوع کلی و موضوع کوچک تر جمله ی موضوع را مشخص کنید.

جمله ی موضوع:استخر بسیار زیبا بود.

موضوع کلی:استخر

موضوع کوچک تر:زیبایی  استخر

ب)یک بند توصیفی درباره ی«مادر» بنویسید. به این فکر کنید که مادر شبیه چیست.

دستان مادر همچون نسیمی مهربان که گل ها و گیاهان را نوازش می کند،با مهر و لطافت فراوان بر سر فرزندش کشیده می شود. مادر،این فرشته الهی برای تربیت هر چه بهتر فرزندش حاضر است عمر خود را نیز فدا کند.بخشندگی و لطف مادر را می توان مثل خورشید دانست که بی هیچ چشم داشتی گرمای وجودش را در اختیار فرزندش قرار می دهد.

دکمه بازگشت به بالا