آخرین خبرها

جواب نگارش چهارم صفحه 35 رهایی از قفس

صفحه35

با توجه به متن درس،ترتیب رویدادهای زیر را شماره گذاری کنید.

3-بازرگان به خانه خویش بازگشت.

5-بازرگان با شرمندگی ماجرا را برایش تعریف کرد.

7-بازرگان،طوطی را از پنجره ی خانه به باغ انداخت.

4-طوطی درباره ی سوغاتی اش از بازرگان پرسید.

1-بازرگان پیام طوطی اش را به طوطیان هندوستان داد.

6-طوطی اش درست مثل همان طوطی شروع به لرزیدن کرد و در قفس افتاد.

8-طوطی که از بند آزاد شده بود،پرواز کرد و روی شاخه ی درخت نشست

2-با شنیدن حرف های بازرگان،یکی از طوطیان بر خود لرزید و از بالای درخت افتاد.

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …