آخرین خبرها

جواب نگارش چهارم صفحه 34 رهایی از قفس

صفحه34

2-درباره مثلی که در متن داستان«قدم یازدهم» بود،نقّاشی بکشید یا بخشی از داستان را که به این مثل مربوط بود،نقّاشی کنید.

مثل: دسته گل به آب دادن

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …