جواب نگارش چهارم صفحه 34 رهایی از قفس

صفحه34

2-درباره مثلی که در متن داستان«قدم یازدهم» بود،نقّاشی بکشید یا بخشی از داستان را که به این مثل مربوط بود،نقّاشی کنید.

مثل: دسته گل به آب دادن

دکمه بازگشت به بالا