جواب نگارش چهارم صفحه 33 رهایی از قفس

صفحه33

1-با کنار هم گذاشتن کلمه های داخل کادر،کلمه ی جدید بسازید.

شیرین-شاد-حال-شکر-خوش-تنگ-کام-سخن-شگفت-زبان-دل-زده

خوش+حال=خوشحال

شگفت+زده=شگفت زده

شیرین+زبان=شیرین زبان

خوش+سخن=خوش سخن

شاد+کام=شادکام

شکر+سخن=شکر سخن

2-کلمه های زیر را در جدول پیدا کنید و با مدادرنگی دور آنها خط بکشید.

بازرگان،ثروتمند،طوطی،ارمغان،حبس،تعجّب،کنیز،بازگو،شروع،باغ

 

 

ب ط و ط ی ک ب ث
ا ر م غ ا ن ا ر
ز ظ ت ل ح ی غ و
ر ژ ع ا ب ز ش ت
گ ن ج م س ه ر م
ا چ ب ا ز گ و ن
ن ض ص ن خ پ ع د
دکمه بازگشت به بالا