آخرین خبرها

جواب نگارش چهارم صفحه 32 رهایی از قفس

صفحه32

2-جدول زیر را با استفاده از کلمه های متن درس کامل کنید.

خ و د
خ ا م
خ ا ن ه
خ و ی ش
خ و ا ج ه
خ و ا ه ی

3-با کلمه های زیر متن را کامل کنید.

سالنامه،هفته نامه،قولنامه،کتابنامه

سالنامه-هفته نامه-هفته نامه-کتابنامه-سالنامه-قولنامه-قولنامه

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …