آخرین خبرها

جواب نگارش چهارم صفحه 31 رهایی از قفس

نگارش چهارم صفحه31

1-بیت هایی را که کلمه های زیر در آن به کار رفته است از متن درس پیدا کنید و بنویسید. طوطیان،شادکام،ارمغان،خطّه

گفت:«گفتم آن شکایت های تو              با گروهی طوطیان،همتای تو»

کرد بازرگان تجارت را تمام                      باز آمد سوی  منزل، شادکام

هر غلامی را بیاورد ارمغان                     هر کنیزک را ببخشید او نشان

گفت طوطی را:«چه خواهی ارمغان         کارَمَت از خطّه ی هندوستان

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …