جواب نگارش چهارم صفحه 29 ارزش علم

صفحه29

1-چرا قورباغه ای که ناشنوا بود،موفق شد از گودال خارج شود؟

چون ناشنوا بود و فکر می کرد که بقیه مشغول تشویق او هستند.

2-این داستان دو پیام مهم داشت به نظر شما آن دو پیام چه بود؟

برای رسیدن به موفقیت نباید: 1-به حرف ها و افکار منفی اطرافمان توجه کنیم.

2- دست از تلاش و کوشش کشید.

3-به نظر شما بهترین عنوان برای این داستان چیست؟چرا؟

تلاش،کلید موفّقیّت-با تلاش و کوشش هر موجودی می تواند به آنچه که در نظر دارد برسد و اگر  تمرکزش تنها بر روی هدفش باشد سرانجام موفق خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا