جواب نگارش چهارم صفحه 28 ارزش علم

صفحه28

2-برای کلمه های داخل جدول،سوال مناسب بنویسید.

1-نوعی پارچه ضخیم در کشتی که از نیروی باد برای حرکت کشتی استفاده می کند.

2-وزش باد شدید همراه با بارش سنگین باران

3-مترادف علم

4-با پیشرفت تمدن ها مردم از روستا نشینی به …نشینی روی آوردند.

5-ضمیر دوم شخص مفرد

دکمه بازگشت به بالا