آخرین خبرها

جواب نگارش چهارم صفحه 27 ارزش علم

صفحه27

1-با توجه به متن درس،جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید.

توفان

بعد

امواج

مسافران

هوش

ساحلی

2-با حروف بهم ریخته ی زیر،هر تعداد که می توانید کلمه معنی دار بسازید.

اجابت-عقاب-جواب-حوض-اتاق-جانب-اتوبان-نقاب-نجات-متناقض-تناقض-حاتم-جماعت

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …