جواب نگارش چهارم صفحه 27 ارزش علم

صفحه27

1-با توجه به متن درس،جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید.

توفان

بعد

امواج

مسافران

هوش

ساحلی

2-با حروف بهم ریخته ی زیر،هر تعداد که می توانید کلمه معنی دار بسازید.

اجابت-عقاب-جواب-حوض-اتاق-جانب-اتوبان-نقاب-نجات-متناقض-تناقض-حاتم-جماعت

دکمه بازگشت به بالا