جواب نگارش چهارم صفحه 25 ارزش علم

نگارش چهارم صفحه25

1-جدول را مانند نمونه کامل کنید.

غرق مشغول
غ م
غر مش
غرق مشغـ
مشغو
مشغول

2- در هر ردیف با توجه به متن درس،کلمه ی خواسته شده را پیدا کنید.

1 ق ص د
2 ح ک ی م
3 ا د ا م ه
4 س ر م ا ی ه
دکمه بازگشت به بالا