جواب نگارش چهارم صفحه 23 راز نشانه ها

صفحه23

1-متن کدام یک از کتاب های درسی شما شبیه متن(الف)است؟ مطالعات اجتماعی

متن کدام یک از کتاب های درسی شما شبیه متن(ب)است؟ فارسی

2-تفاوت های متن (الف) و (ب) را در جدول زیر بنویسید.

متن (الف) متن (ب)
در این متن از کلمات ساده استفاده شده و فقط سعی بر انتقال مفهوم از طریق ادبیاتی ساده بوده است و استفاده از ضرب المثل را نمی بینیم. این متن  کلمات سخت و ادبی تری دارد و برای بیان مفهوم سعی شده از ادبیات جذاب و زیباتری بهره گرفته شود.برای زیبایی متن از ضرب المثل استفاده شده است.
دکمه بازگشت به بالا