جواب نگارش چهارم صفحه 22 راز نشانه ها

صفحه22

2-خانه های جدول را به دلخواه با کلماتی از متن درس پر کنید.

کلمه اول کلمه دوم  کلمه سوم
ردیف اول گندم آسیاب قهوه خانه
ردیف دوم چشم علف حاکم
ردیف سوم هوش آفرین چشم

حالا با کلمات هر ردیف جمله بسازید،به طوری که هر سه کلمه در آن به کار رفته باشد.

جمله اول:کشاورز پس از تحویل گندم به آسیاب برای رفع خستگی به سمت قهوه خانه رفت.

جمله دوم:چشم حاکم به علف های خشک شده ی گوشه قصر افتاد.

جمله سوم:معلم با حرکت چشمانش کار پسر را تایید کرد و به هوش و ذکاوت او آفرین گفت.

دکمه بازگشت به بالا