جواب نگارش چهارم صفحه 21 راز نشانه ها

صفحه21

1-در جدول زیر کلمه های درس آمده است.پنج کلمه از آنها را پیدا کنید و با هر یک جمله بسازید.

خ و ا س ت پ
ر ف س م ت چ
ج ه ی ک س ط
ا م ا م ط و
د ص ب ت ر ر
ه ن ز ر ف ن

 

 

جاده – فهم – آسیاب – طرف – کمتر

جادّه:رانندگی در جادّه های شلوغ ،کار بسیار سختی است.

فهم:درک و فهم دوستم علی،بسیار زیاد است.

آسیاب:برای تبدیل گندم به آرد می توان از آسیاب استفاده کرد.

طرف:آن طرف کوچه یک مغازه خیّاطی وجود دارد.

کمتر:سن من از برادرم کمتر است.

2-با توجه به متن درس برای هر یک از حروف داخل شکل،کلمه بنویسید.

ح
خوشحال حاکم حدس
س
آسیاب کیسه راست
دکمه بازگشت به بالا