جواب نگارش چهارم صفحه 20 راز نشانه ها

نگارش چهارم صفحه20

1-کلمه های زیر را به ترتیب حروف الفبا بنویسید.

هوش-فهم-دست نخورده-قهوه خانه-جادّه-آفرین

آفرین-جادّه-دست نخورده-فهم-قهوه خانه-هوش

2-با توجه به معنای جمله ها،کلمه مناسب را انتخاب کنید.

غذا

حیاط

اساس

دکمه بازگشت به بالا