جواب نگارش چهارم صفحه 17 کوچ پرستوها

صفحه 17

با توجه به متن درس،جمله ها را به ترتیب رویداد شماره گذاری کنید.

6-جوجه ها راه و رسم زندگی را از وادین خود می آموزند.

4-پرستوهای مادّه،چهار تا شش تخم سفیدرنگ می گذارند.

2-آنها پس از بازگشت،لانه های سال گذشته ی خود را می یابند.

5-وقتی جوجه ها از تخم بیرون آمدندپدر و مادر،آنها را با حشراتی که شکار کرده اند،پرورش می دهند.

3-پس از آن،خود ساختن و پرداختن لانه را به عهده می گیرند.

1-اوایل بهار پرستوها از سفر باز می گردند.

دکمه بازگشت به بالا