آخرین خبرها

جواب نگارش چهارم صفحه 16 کوچ پرستوها

صفحه 16

2-کلمه های زیر را در جدول پیدا کنید و رنگ بزنید تا با حروف باقی مانده رمز جدول را پیدا کنید.سپس درباره کلمه به دست آمده دو سطر بنویسید.

مهربان – رستگار – دوستی – آب – شجاع – ادب – سلام

 

آ م ه ر ب ا ن ف
د ر س ب ک ا ر ر
ی د و س ت ی د ا
گ ا ش ج ا ع ر ب
ا د ب س ل ا م

 

 

رمز جدول:   آفریدگار

متن:

جهان هستی با تمام زیبایی هایش ساخته آفریدگار بزرگ است. پس لازم است که همه ی ما بخاطر این نعمت بزرگ و سایر نعمت هایی که به ما داده است،شکر گزار او باشیم.

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …