جواب نگارش چهارم صفحه 15 کوچ پرستوها

صفحه 15

1-کلمه ها و عبارت های زیر را در متن درس پیدا کنید و از روی جمله هایی که این کلمه ها در آن به کار رفته اند با خط خوانا بنویسید.بر می خیزیم-اشتباه-مهمّی-راهیابی-می گذارند-شگفتی

تا اینکه یک روز صبح که از خواب برمی خیزیم،از پرستوها نشانی نمی بینیم.

پس از سپری شدن زمانی دراز و پیمودن راهی طولانی،بدون  اینکه اشتباه کنند دوباره به لانه ی پیشین خود بازمی گردند.

به نظر می آید که به گفت و گوی مهمّی مشغول هستند.

چه کسی قدرت راهیابی و پیمودن این راه طولانی را به پرستوها داده است؟

وقتی کار ساختن لانه به پایان رسید،پرستوها تخم می گذارند.

دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم،شگفتی های فراوانی دارد.

2-کلمه های جدول را از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

گ ف ت و گ و
ج ن ب و ج و ش
ر ا ه و ر س م
د و ر و د ر ا ز
دکمه بازگشت به بالا