جواب نگارش چهارم صفحه 12 آفریدگار زیبایی

صفحه12

1-از کدام بند می فهمیم که خداوند بخشنده است؟

بند سوم

2-در این متن چهار ویژگی برای خدا بیان شده آن ها را نام ببرید.

زیبایی-مهربانی-بخشندگی-دانایی

3-به نظر شما بهترین عنوان برای این متن چیست؟

صفات برتر خداوند-شناخت خداوند

دکمه بازگشت به بالا