جواب نگارش چهارم صفحه 11 آفریدگار زیبایی

صفحه11

2-این جمله ها را در متن درس پیدا کنید و جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

1-می کردند

2-داوری کند

3-برّاق کرد

4-دست گرفت

5-لذّت برد

6-زینت داد

3-کلمه های جدول زیر را در جمله های بالا پیدا و خانه های جدول را پر کنید.

1-زمستان

2-پذیرفت

3-قشر

4-دل انگیز

5-طبیعت

6-بوته

دکمه بازگشت به بالا