جواب نگارش چهارم صفحه 106 مدرسه ی هوشمند

صفحه106

2-هر دسته از کلمه ها را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

کلاس برگ کوچه ثانیه
حیاط شاخه خیابان دقیقه
مدرسه درخت شهر ساعت
دکمه بازگشت به بالا