آخرین خبرها

جواب نگارش چهارم صفحه 106 مدرسه ی هوشمند

صفحه106

2-هر دسته از کلمه ها را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

کلاس برگ کوچه ثانیه
حیاط شاخه خیابان دقیقه
مدرسه درخت شهر ساعت

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …