جواب نگارش چهارم صفحه 104 مدرسه ی هوشمند

صفحه104

3-با اضافه كردن اجزای زير به كلمه ی مناسب،كلمه های جديد بسازيد. 

زار-نده

گل،دو،شوره

جوی،ياب،شالی

جوینده-یابنده-دونده

شالی زار-گل زار-شوره زار

1-ابتدا حرف دوم هر كلمه را مشخص كنيد؛سپس با كنار هم قرار دادن آنها كلمه ای بسازيد.

عکس-فاصله-قرار-حتّی-حاضر-بعد-کتابخانه-شبیه-تازه-برّاق-حیاط 

کارت اعتباری

مهتاب-دوست-مشغول-لمس-صندوق-صدای معلّم

هوشمند

دکمه بازگشت به بالا