جواب نگارش چهارم صفحه 103 مدرسه ی هوشمند

نگارش چهارم صفحه103

1-براي هر يک از شكلهای صداي «س» دو كلمه از متن درس پيدا كنید و بنويسيد. 

تصاویر-صفحه

مثل-ثابت

کلاس-مدرسه

دکمه بازگشت به بالا